ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠋ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠋ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠥ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠦᠬᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠠᠢ ᠬᠦᠷᠰᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠠᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠢᠢᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 6.5 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠡᠭ...   [ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ]
ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠥ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ 29 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠯᠢ ᠤᠵᠤᠭᠤᠷ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠋ ᠤ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠋ ᠳᠤ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠋ ᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠋ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠴᠦ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠪᠠ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠋ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭ...   [ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ]
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠋ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠋ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠳᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠪᠡᠯᠡ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠴᠡ ᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠶᠡᠬᠡᠰᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠋ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠋ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠨ ...   [ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ]
ᠭᠠᠭᠴᠠᠮᠤᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠋ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠋ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠋ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠋ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠋ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠋ ᠤᠨ 703 ᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠋ ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠋ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠋ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠋ ᠤ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠬᠠᠢᠢᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠳᠠᠢ ᠬᠦᠷᠰᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠠᠳ ᠋ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤ...   [ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ]